വയനാട് ടൂർ പ്ലാൻ

wayanad ghat

വയനാട് ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് 100% ഉപകാരപ്പെടും ഇത്; 32 സ്ഥലങ്ങളും ഫുൾ വിവരവും
ഒരു round-trip ഇൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വയനാട് മൊത്തമായി കണ്ടു തീർക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് . കൂടെ map ഉം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് . അടിവാരത്തുനിന്നു തുടങ്ങി ആദ്യം എത്തുന്ന സ്ഥലം പിന്നെ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എന്ന രീതിയിൽ ആണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്
വയനാടിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയോട് കൂടി അല്ല ആരും വയനാട് കാണാൻ വരുന്നത്. വയനാട് കാണണം എന്ന ആവേശത്തിൽ എല്ലാവരും ചാടി പുറപ്പെടും , ചുരവും പൂക്കോട് തടാകവും സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടവും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആകെ തപ്പൽ ആയി കൂട്ടുകാരെ വിളിയോട് വിളി ആയി ,അന്നേരം കിട്ടും തിരുനെല്ലിയും ബാണാസുരസാഗർ dam ഉം കൂടെ ചെംബ്ര മലയും കുറുവദ്വീപും ഇതൊക്കെ വെവ്വേറെ ദിശയിൽ ആയതു കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടു നേരെ തിരിച്ചു പോരും.

Like?
Read More

Wayanad ranks #9 in Trivago’s Best Value Destination Index for 2016

wayanad images

Hi all,
With all delight, I would like to share Trivago UK’s Best value destination Index for 2016 in which Wayanad is ranked at No.9

See what their Blog says here

10. Dali (China)

9. Wayanad (India)

8. Pécs (Hungary)

7. Suzdal (Russia)

6. Sibiu (Romania)

5. Pingyao (China)

4. Novi Sad (Serbia)

3. Veliko Tarnovo (Bulgaria)

2. Mostar (Bosnia and Herzegovina)

1. Fenghuang (China)

 

Here is what Trivago writes about #Wayanad

A district in Kerala encompassing several small towns and villages, Wayanad is famed for its Wildlife Sanctuary, an area of 345 square kilometres. Within this unspoilt area visitors can experience a unique mix of mountain scenery, paddy fields, waterfalls and cardamom and coffee plantations. Popular among trekking and camping enthusiasts, there are several defined treks within the region.

Like?
Read More

Govt Engg college Alumni participating in Engineers Football League as team Wayanad

wayanad images

Hi all,
Govt: Engineering college, Thalapuzha, Wayanad Alumni participates in Engineers Football League (EFL) Dubai with the team name “WAYANAD”
Team ‘Wayanad’ is placed under Group E and the match is on 30-Oct-2015 at Scout Mission School ground, Abuhail, Dubai at 2pm.

Like?
Read More

Safari at Muthanga Wildlife Sanctuary

wayanad images

Muthanga Wildlife Sanctuary is an important tourist spot of Wayanad. It offers Wildlife Safari where a few kinds of wild animals can be seen inside forest. But one shouldn’t compare it with the famous wild safaris of Kenya or other African countries due to its limitations. If you expect more as a Kenyan safari, you may regret. But within the constraints, Muthanga offers a good visual treat for city dwelling Wildlife lovers.
Muthanga is a part of Wayanad Wildlife Sanctaury which is 344 sq. km wide. The entry times are restricted from 7am to 10am and 3pm to 5pm.
28 numbers of specially permitted Jeeps are allowed to enter the forest area. 40 trips are allowed in the morning session and 20 more trips are allowed in the afternoon session. Maximum 7 persons can be seated in a Jeep. Hence 60 trips with 7 persons i.e.420 persons are ONLY allowed to enter the Sanctuary in a day. But a few Jeeps may ply with only 3-4 persons, so somedays 420 persons may not actually enter in. But the officials count only the number of trips rather than number of persons.
Entry Fees:-
For Jeep-Rs.675
For Indians-Rs.110
For Foreigners-Rs.300

On holidays, when thousands of tourists arrive here, entry is clearly given for those who comes early. After the limited 60 trips, Authorities will not issue entry tickets for the left tourists. Also its a common scene for tourists waiting their turn for afternoon session. But the basic infrastructure at Sancuary’s entry area is pathetic. There are no good rest rooms, eateries, waiting areas etc.

More tourists arrive from the month of December. In March and April, the Safari is restricted due to Wildfire risk. The Jeep drivers are good at driving inside the forest road. Tourists can tip them for their good service eventhough its not mandatory.

Like?
Read More