വയനാടിന് അനുയോജ്യമായ റോബസ്റ്റ കാപ്പി ഇനങ്ങള്‍

wayanad ghat

വയനാടിന് അനുയോജ്യമായ റോബസ്റ്റ കാപ്പി ഇനങ്ങള്‍

വയനാടിന്‍റെ കലാവസ്ഥയ്ക്കും മണ്ണിനും അനുയോജ്യമായ ഇനമാണ്‌ Coffea canephora അഥവാ റോബസ്റ്റ കാപ്പി. ഇലത്തൂരുമ്പു രോഗത്തിനെയും , കാപ്പി തണ്ടുതുരപ്പന്‍ (White Stem Borer) രോഗത്തിനെയും, നീമ വിരകളെയും പ്രതിരോധിക്കാന്‍ കഴിവുള്ളവയാണ് റോബസ്റ്റ ഇനങ്ങള്‍. സ്ഥായിയായ വിളവും റോബസ്റ്റ ഇനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. വയനാടന്‍ കലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ റോബസ്റ്റ ഇനങ്ങളാണ് S.274 & CXR. പിന്നെ സാധാരണയായി നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങളില്‍ കണ്ടുവരുന്ന Old robusta അഥവാ വയനാടന്‍ റോബസ്റ്റ. വയനാട്ടില്‍ അറബിക്ക ഇനങ്ങള്‍ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ Geographical Indication ഉള്ള 5 കാപ്പിയിനങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ വയനാടന്‍ റോബസ്റ്റ.

 

About MLM Softwares

wayanad ghat

MLM SOFTWARE

Multilevel marketing software service considers becoming the most secure, steady and fast in contrast to others in the MLM software. Apart from allowing customized MLM software for several plans we also cover an industry base MLM software and many more. MLM Software is used across a various business that requires monitoring and networking at the same time. With a growing downline network, it is hard to keep a check on the connections in the down-line. To smoothen this process of Multi-Level Marketing business, MLM Software is used. With effective customization of MLM Software, it would be easier to handle the MLM business proficiently and keep track of all the activities happening in their business.

 

ചീങ്ങേരി മല

വയനാടന്‍ മഞ്ഞിന്റെ കുളിരില്‍ ചീങ്ങേരി സാഹസിക ടൂറിസം സഞ്ചാരികളുടെ പ്രീയ കേന്ദ്രമാകുന്നു. പാറക്കെട്ടുകളെ കീഴടക്കി ആകാശ കാഴ്ചകള്‍ കാണാന്‍ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് നാലായിരത്തിലധികം സഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്.